Jesteś tutaj

Oferty pracy


OFERTY PRACY


Lekarz do pracy w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

Zatrudnimy lekarzy do pracy w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi, zarówno specjalistów w zakresie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej lub ginekologii onkologicznej, jak i gotowych podjąć kształcenie specjalizacyjne. Poszukujemy zarówno specjalistów chcących łączyć pracę diagnostyczną i działania terapeutyczne w zakresie onkologii, jak również lekarzy zainteresowanych wyłącznie pracą ambulatoryjną w zakresie diagnostyki i wizyt kontrolnych, również w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy elastyczne możliwości zatrudnienia na pełny etat lub kontraktowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi dr hab. Michałem Jarząbem, tel. 32 2788716 (sekretariat) lub email michal.jarzab@io.gliwice.pl.

List motywacyjny (z dopiskiem „Centrum Chorób Piersi”) i aktualne CV można również przesłać na adres: Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu.

Magazynier(magazyn wyrobów medycznych)

Zatrudnimy w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko: Magazynier(magazyn wyrobów medycznych)

Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie,
 • biegła znajomość przepisów dot. gospodarki magazynowej,
 • staż pracy – min. 12 m-cy doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu magazynu, / mile widziane doświadczenie w magazynie wyrobów medycznych /,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, Excel,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.
Główne obowiązki pracownika m.in.:
 • prowadzenie magazynów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżące i prawidłowe sporządzanie dowodów magazynowych,
 • należyte przestrzeganie składowania, rozmieszczania i przechowywania towarów,
 • odpowiedzialność materialna,
 • przygotowywanie magazynów do rocznej inwentaryzacji.
Wymagane dokumenty:
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: urszula.wojcieszek@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu

Sanitariusz noszowy

Zatrudnimy SANITARIUSZY NOSZOWYCH w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
 • Wykształcenie podstawowe/zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Dyspozycyjność, 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu

Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Zatrudnimy lekarza specjalistę onkologii klinicznej. osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na poniższy adres.

Adres: Narodowy Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice (KADRY)
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni w ramach umowy o pracę w trybie pozarezydenckim lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni w ramach umowy o pracę w trybie pozarezydenckim lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Pielęgniarka

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole, - samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu.

Lekarz specjalista pulmonologii

Zatrudnimy lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres mailowy: beata.koziol@io.gliwice.pl lub złożenie dokumentów w Kancelarii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 278 98 99

Specjalista z zakresu obsługi systemu HIS

Zatrudnimy specjalistę z zakresu obsługi systemu HIS w Dziale Informatyki w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
Wymagane jest doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub zarządzania informatycznym systemem medycznym HIS – AMMS Asseco, mile widziana znajomość systemów takich jak LIS, kadry-płace, CATO. Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, znajomość języka zapytań SQL, znajomość rozwiązań Oracle RDBMS oraz Microsoft SQL Server.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (tj. listu motywacyjnego oraz aktualnego CV) na adres Instytutu:
Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
lub na adres mailowy kierownika Działu Informatyki: wojciech.osewski@io.gliwice.pl

Istnieje także możliwość złożenia dokumentów osobiście w Kancelarii Instytut.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z prowadzonym naborem na stanowisko w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Małgorzata Błaszczak, teł: 32 278 91 85. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego naboru na stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w prowadzonym naborze na stanowisko. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Konkursy

konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w projekcie grantowym „ Wpływ osobniczej promieniowrażliwości na niskie dawki promieniowania na chemiouwrażliwiający efekt radioterapii niskimi dawkami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi”  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w projekcie grantowym „ Immunomodulacyjne właściwości egzosomów uwalnianych przez nowotwór do osocza u pacjentów z rakami głowy i szyi zależnymi i niezależnymi od wirusa HPV”  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w projekcie grantowym „ Zróżnicowane role ludzkich białek opiekuńczych HSPA1 i HSPA2 z rodziny HSPA (HSP70 ) w nabłonku oskrzeli”  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko astystenta

Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne

Konkurs na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Protokół z posiedzenia Komisji na stanowisko typu post-doc w projekcie 2017/25/B/NZ4/01550

Protokół z posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie 2017/25/B/NZ4/01550

Wyniki konkursu na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki